Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 50 de articole din totalul de 55 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
De la Plevna pînă sub zidurile Madridului - același fir de sînge vărsat pentru cauza dreaptă a independenței / De Plevna jusque sous les murs de Madrid — un seul fil de sang versé pour la cause juste de l'indépendance, pag.51-56
2
România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état, pag.57-67
3
Aspecte privind importanța revoluției de la 1821 în lupta de emancipare națională / Aspects concernant l'importance de la révolution de 1821 dans la lutte pour l'émancipation nationale, pag.119-124
4
Aspecte ale luptei pentru dobîndirea independenței României în anii 1859-1876 / Aspects de la lutte pour l'obtention de l'indépendance de la Roumanie aux années 1859—1876, pag.131-136
5
Criza balcanică din anii 1875-1878 și poziția României / La crise balkanique des années 1875—1878 et la position de la Roumanie, pag.137-144
6
Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie, pag.151-157
7
Preludii diplomatice ale independenței / Préludes diplomatiques de l'indépendance, pag.169-175
8
Mihail Kogălniceanu și independența României / Mihail Kogălniceanu et l'indépendance de la Roumanie, pag.177-181
9
Actul de la 9 mai 1977 și caracterul constituțional / L'acte du 9 Mai 1877 et son caractère constitutionnel, pag.195-201
10
Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance, pag.203-206
11
Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque, pag.211-214
12
Un episod al războiului pentru independență ilustrat în Muzeul Brăilei /Un épisode de la guerre d'indépendance de 1877—1878 illustre dans le Musée de Brăila, pag.225-229
13
Figuri de eroi botoșăneni ai războiului pentru independență / Figures des héros de Botoșani de la guerre pour l'indépendence, pag.269-274
14
Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance, pag.313-317
15
Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance, pag.319-323
16
Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.325-331
17
Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.333-339
18
Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance, pag.341-344
19
Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance, pag.349-352
20
Contribuția materială a prahovenilor la cucerirea independenței României / La contribution matérielle des habitants du dép. de Prahova à la conquête de l'indépendance de la Roumanie, pag.353-358
21
Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance, pag.359-363
22
Unele aspecte privind asistența sanitară în timpul războiului de independență / Certains aspects concernant l'assistance sanitaire pèndant la guerre d'indépendance, pag.365-368
23
Date despre fostul județ Vlașca în timpul războiului pentru independență / Dates sur l'ex-département de Vlașca au temps de la guerre d'indépendance, pag.369-373
24
Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance, pag.375-381
25
Contribuția maselor populare argeșene la susținerea războiului de independență / La contribution des masses populaires d'Argeș pour soutenir la guerre d'indépendance, pag.383-386
26
Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance, pag.387-392
27
Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures, pag.393-397
28
Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.399-406
29
Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie, pag.407-412
30
Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877, pag.413-415
31
Ecoul războiului de independență din 1877-1878 în Lugoj / L'écho de la guerre d'indépendance de 1877—1878 dans la ville de Lugoj, pag.417-420
32
Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance, pag.425-429
33
Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance, pag.431-433
34
Prima monografie consacrată războiului de independență a României / La première monographie sur la guerre d'indépendance de la Roumanie, pag.437-442
35
Poziții ale publicisticii românești în timpul războiului de independență / Positions des publications roumaines pendant la guerre d'indépendance, pag.467-476
36
Pictorii participanți oficiali la războiul de independență, martori ai istoriei / Des peintres participants officiels à la guerre de l'indépendance „témoins de l'histoire", pag.483-490
37
Ecoul războiului pentru independență în literatura populară / L'écho de la guerre pour l'indépendance dans la literature populaire, pag.497-502
38
Poezia românească din anii 1877-1878 în slujba războiului de independență / La poésie roumaine des années 1877—1878 au service de la guerre d'indépendance, pag.503-511
39
O cronică a războiului pentru independență scrisă în primăvara anului 1878 / Une chronique de la guerre pour l'indépendance écrite dans le printemps de l'année 1878, pag.513-518
40
Uniformele armatei române în timpul războiului de independență a patriei / Les uniformes de l'armée romaine pendant la guerre d'indépendance de la patrie, pag.519-525
41
Lupta pentru independență în cultura populară din Ialomița / La lutte pour l'indépendance dans la culture populaire de Ialomița, pag.527-534
42
Independența României în heraldica și numismatica națională / L'indépendance de la Roumanie reflétée dans l'héraldique et dans la numismatique nationale, pag.535-544
43
Date noi privind emiterea decorațiilor românești dedicate războiului de independență / Nouvelles données concernant la création des décorations roumaines dédiées à la guerre de l'indépendance, pag.545-551
44
Mihai Eminescu și independența / Mihai Eminescu et l'indépendance, pag.553-557
45
Eroismul ostașilor români în războiul de independență oglindit în creația muzicală din a doua jumătate a sec. al XIX-lea / L'héroïsme des soldats roumains dans la guerre d'indépendance reflété dans la création musicale de la deuxième moitié du XIXe siècle, pag.565-570
46
Războiul de independență în documentele Episcopiei Rîmnicului și Argeșului / La guerre d'indépendance dans les documents de l'évêché de Rimnic et d'Argeș, pag.571-574
47
Mărturii muzeistice privitoare la recunoașterea internațională a independenței României / Témoignages de musée concernant la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Roumanie, pag.579-581
48
Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain, pag.599-602
49
Contribuția societății naționale de Cruce Roșie la cucerirea și păstrarea independenței naționale (1877-1918) / La contribution de la Société Nationale de la Croix Rouge à la conquête et le maintien de l'indépendance nationale (1877—1918), pag.603-607
50
Documente privind istoria Dobrogei în 1877-1878 și pregătirea reunirii ei cu România / Les documents concernant l'histoire de la Dobroudja en 1877—1878 et la préparation de sa réunion avec la Roumanie, pag.609-614
S-au listat 50 de articole din totalul de 55 corespunzătoare