Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 50 de articole din totalul de 58 corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Unele considerații de ordin militar în procesul de împletire a celor două mari civilizații antice - dacă și romană / Considérations d'ordre militaire sur le processus de fusion des deux grandes civilisations antiques — dace et romaine, pag.25-33
2
Permanență statală pe teritoriul României / La permanence de l'état sur le territoire de la Roumanie, pag.35-41
3
De la "romaniile populare" la România / Des „roumanies populaires" à la Roumanie, pag.43-46
4
Semnificația făurării statului feudal centralizat român Mihai Viteazul /Signification de la fondation de l'État Roumain féodal et centralisé sous Michel le Brave, pag.47-52
5
Gîndirea științifică, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria României / La pensée scientifique profondement créatrice du camarade Nicolae Ceaușescu concernant l'histoire de la Roumanie, pag.53-57
6
Geto-dacii, popor în Europa antică / Les Géto-Daces, peuple de l'Europe antique, pag.61-69
7
Cetatea de piatră de la Cetățeni, jud. Argeș - centrul unei formațiuni statale geto-dace dinainte de Burebista / La fortification en pierre de Cetățeni, dép. d'Argeș — centre d'une formation d'état géto-dace antérieure à l'État de Burebista, pag.71-74
8
Considerații privind istoria politică a geto-dacilor în secolele VI-II î.e.n. / Considérations sur l'histoire politique des Géto-Daces aux VIe—IIe siècles av. n.è., pag.75-80
9
Așezarea getică de la Popești, centru important politic și economic în timpul lui Burebista / L'établissement gète de Popești (commune de Mihăilești, dép. d'Ilfov) important centre politique et économique pendant le règne de Burebista, pag.81-84
10
Descoperiri arheologice din mileniile II și I î.e.n. în nordul Transilvaniei / Archäologische Entdeckungen aus den Il.-ten und I.-sten Jahrtausend v.u.Z. im Norden Transilvaniens, pag.85-89
11
Cercetarea civilizației daco-getică în judelul Mureș / Die Forschung der dako-gestischen Zivilisation im Kreis Mureș, pag.91-101
12
Despre unele formațiuni teritoriale ale dacilor liberi de la est de Carpați (sec. II-III e.n) / Formations territoriales des Daces libres à l'est des Carpathes aux II—IIIe siècles de n.è, pag.103-108
13
Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine, pag.109-114
14
Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea, pag.115-122
15
Contribuții etnologice la studiul culturii și civilizației dacice / Contributions ethnologiques à l'étude de la culture et de la civilisation des Daces, pag.123-129
16
Cetatea de lemn din secolele VIII-IX de la Slon-Prahova / La fortification en bois des VIIIe—IXe siècles découverte à Slon (dép. de Prahova). Etude préliminaire, pag.133-136
17
Elemente bizantine în inventarul necropolelor din sec. al XII de la Zăbala și Peteni, jud. Covasna / Byzantian Elements from the XIIth Century in Necropols from Zăbala and Peteni, Covasna County, pag.137-146
18
Unele considerații antropologice privind populația sec. al XII-lea din sud-estul Transilvaniei, zona Covasna / Quelques considérations anthropologiques concernant la population du XIIe siècle de sud-est de la Transylvania, la zone de Covasna, pag.141-146
19
Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei între sec. al IX-lea și prima jumătate a sec. al XIV-lea /, pag.147-158
20
Sistemul defensiv al statului și lupta pentru independenței Țării Românești la sfărșitul sec. XIV și în prima jumătate a sec. XV /, pag.159-164
21
Fortificații bihorene în luptă pentru apărarea autonomiei Transilvaniei / Fortifications de Bihor dans la lutte pour la défense de la principauté transylvaine autonome, pag.165-169
22
Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes, pag.171-175
23
Drăculeștii și centrul Câmpiei Române / Les Drăculești et le centre de la Plaine Roumaine, pag.177-181
24
Dacia în viziunea istoricului Constantin Cantacuzino-Stolnicul / La Dacie selon la vision de l'historiographe Constantin Cantacuzino-Stolnicul, pag.183-186
25
Curtea domnească din Pitești a lui Neagoe Basarab / La cour princière de Neagoe Basarab à Pitești, pag.187-197
26
Un document inedit din colecțiile Muzeului Național de Istorie referitor la participarea românilor la războiul ruso-turc din anii 1806-1812 /, pag.205-210
27
Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu, pag.213-216
28
Ideea continuității și spiritului revoluționar francez în crearea modelului de Republică Română / L'idée de la continuité et l'ésprit révolutionnaire français dans la création du modèle de République roumaine, pag.217-224
29
Cîteva principii ale organizării de stat în presa postpașoptistă din Moldova / Principes de l'organisation de l'état dans la presse moldave après la révolution de 1848, pag.225-230
30
Preludii diplomatice la formarea statului român modern - două memorii ale domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghica /, pag.231-235
31
Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878, pag.243-247
32
Sărbătorirea eroilor independenței la București, 8/20 octombrie 1878 / La célébration des héros de l'indépendance à Bucarest, le 8/20 octobre 1878, pag.249-252
33
Constituirea diviziei de mare - consecință directă a reunirii Dobrogei cu Țara /La constitution de la division de mer-conséquence naturelle de la réunion de la Dobroudja à la Roumanie, pag.253-258
34
Înființarea primelor instituții naționale de navigație civilă la sfîrșitul sec. al XIX-lea / La création des premières institutions nationales de navigation civile à la fin du ΧΙΧ-ème siècle, pag.259-264
35
Considerații privind lupta pentru făurirea statului național unitar român / Considérations sur la lutte menée pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.275-280
36
Manifestări ale luptei românilor crișeni pentru afirmarea culturală și unitate națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea /, pag.281-286
37
Aspecte privind lupta românilor din fostul comitat Mureș-Turda pentru făurirea statului național unitar român / Quelques aspects concernant la lutte des Roumains de l'ancien comté de Mures-Turda, pour l'achèvement de l'État national unitaire roumain, pag.287-293
38
Banatul - prezență activă în lupta pentru făurirea statului național unitar român / Le Banat — facteur actif dans la lutte pour la réalisation de l'État national unitaire roumain, pag.295-299
39
Orientări ale doctrinei și politicii P.N.L. privind dezvoltarea României la începutul sec. al XX-lea / Orientations de la doctrine et de la politique du Parti National Libéral concernant le développement de la Roumanie au début du XXe siècle, pag.301-307
40
Contribuția revistei "Unirea femeilor române" (1909-1916) la dezvoltarea mișcării feministe românești / La contribution de la revue ,,L'union des femmes roumaines" (1909—1916) au développement du mouvement féministe roumain, pag.309-313
41
Lupta prahovenilor împotriva ocupației străine (1916-1918) / La lutte des habitants du département de Prahova contre l'occupation étrangère, 1916—1918, pag.321-236
42
Contribuții etnologice la studiul războiului pentru desăvîrșirea unității naționale / Contributions ethnologiques à l'étude de la guerre pour l'accomplissement de l'unité nationale, pag.329-337
43
Situația internațională și poziția României în preajma și în primul an al celui de al doilea război mondial / Situation internationale et position de la Roumanie à la veille et pendant la première année de la seconde guerre mondiale, pag.347-352
44
Problemele consolidării statului național român la conferința păcii de la Paris (1919-1920) / Les problèmes de la consolidation de l'État national roumain à la conférence de paix de Paris (1919—1920), pag.353-356
45
Consacrarea internațională a desăvîrșirii statului național unitar român / La consécration internationale du parachèvement de l'État national unitaire roumain, pag.357-360
46
Inițiative ale statului român privind crearea unui climat de pace și securitate, 1932-1936 / Initiatives de l'État roumain corcernant la création d'un climat de paix et sécurité, 1932—1936, pag.361-365
47
Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays, pag.373-376
48
Consens național în apărarea independenței, suveranității și integrității în România anului 1939 / Consensus national pour la défense de l'indepéndance, la souveraineté et l'intégrité de la Roumanie en 1939, pag.385-390
49
Lupta maselor muncitoare din jud. Prahova conduse de P.C.R. împotriva fascismului și a pericolului de război, pentru drepturi și libertăți democratice, între anii 1938-1940 /, pag.391-396
50
Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube, pag.397- 400
S-au listat 50 de articole din totalul de 58 corespunzătoare