Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, VII, 1983

ISSN:1015-0323
Anul:1983
Referință:VII, anul 1983
Descarcă fișierul:


Urmează 36 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, VII, 1983 Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie, pag.5-16
2 Muzeul Național, VII, 1983 Cîteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului tărziu din România (topoarele-ciocan de tip Vidra) /, pag.17-30
3 Muzeul Național, VII, 1983 Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 /, pag.199-204
4 Muzeul Național, VII, 1983 Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman, pag.31-61
5 Muzeul Național, VII, 1983 Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană descoperită în sudul roman al Moldovei / Aigle en bronze, un nouveau emblème militaire romain découvert au Sud romain de la Moldavie, pag.63-68
6 Muzeul Național, VII, 1983 Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie, pag.69-73
7 Muzeul Național, VII, 1983 Contribuții la iconografia eroului cavaler în arta daco-romană / Contributions à l'iconographie de l'héros chevalier dans l'art daco-romain, pag.75-81
8 Muzeul Național, VII, 1983 Bronzuri romane din colecția Mihai Sutzu / Bronzes romains de la collection Mihai Soutzo, pag.83-90
9 Muzeul Național, VII, 1983 Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie, pag.91-100
10 Muzeul Național, VII, 1983 Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s, pag.101-107
11 Muzeul Național, VII, 1983 Considerații asupra situației demografice din Dobrogea în sec. XIII-XIV / Some considerations upon the Démographie Situation of Dobroudja in the 13th—14th centuries, pag.109-120
12 Muzeul Național, VII, 1983 Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni, pag.121-126
13 Muzeul Național, VII, 1983 Prima coroană princiară medievală din aur descoperită pe teritoriul României (sec. al XIII-lea) / La plus ancienne couronne princière médiévale en or découverte sur le territoire de la Roumanie (le XIIIe s.), pag.127-133
14 Muzeul Național, VII, 1983 Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s, pag.135-143
15 Muzeul Național, VII, 1983 Marco Danovici și ctitoria sa de la Sîmburești, jud. Olt / Marco Danovici et l'église fondée par lui à Sîmburești, dép. d'Olt, pag.145-161
16 Muzeul Național, VII, 1983 Cercetări privind situația socio-economică și demografică a zonei moldavo-dobrogene în sec. al XVII-lea / Recherches concernant la situation socio-économique et démographique de la zone Moldavie et de Dobroudja au XVIIe s., pag.163-176
17 Muzeul Național, VII, 1983 "Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s, pag.177-183
18 Muzeul Național, VII, 1983 Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914), pag.185-191
19 Muzeul Național, VII, 1983 Reflectarea revoluției condusă de Tudor Vladimirescu în lucrarea "Lettres sur la Valachie" de Fr. Recordon apărută la Paris în 1821 /, pag.193-198
20 Muzeul Național, VII, 1983 Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) /, pag.205-210
21 Muzeul Național, VII, 1983 Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848, pag.211-216
22 Muzeul Național, VII, 1983 Noi mărturii documentare privind activitatea lui Alexandru G. Golescu în favoarea înfăptuirii Unirii / Nouveaux témoignages documentaires concernant l'activité d'Alexandre G. Golescu en faveur de l'accomplissement de l'Union, pag.217-221
23 Muzeul Național, VII, 1983 Mărturii inedite privitoare la activitatea lui Ion Ghica în Insula Samos / Témoignages inédits regardant l'activité d'Ion Ghica dans l'île de Samos, pag.223-226
24 Muzeul Național, VII, 1983 Alexandru Cociu - medic român solidar cu republicanii și comunarzii în anii 1870-1871 / Alexandru Cociu — médecin roumain solidaire avec les républicains et les communards français années 1870—1871, pag.227-231
25 Muzeul Național, VII, 1983 Participări romînești la tîrguri și expoziții internaționale pînă la primul război mondial / Participations roumaines aux foires et expositions internationales jusqu'à la première guerre mondiale, pag.233-239
26 Muzeul Național, VII, 1983 Informații documentar-istorice referitoare la desăvîrșirea unității naționale aflate în fondul de arhivă "Comitetul de asistență al Crucii Roșii române de la Paris (1916-1918) /, pag.241-244
27 Muzeul Național, VII, 1983 Activitatea unui pionier al aripilor românești, pilotul Nicolae Tănase, participant la războiul pentru întregirea neamului, reflectată în patrimoniul Muzeul de Istorie al R.S. România /, pag.245-249
28 Muzeul Național, VII, 1983 Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie, pag.251-259
29 Muzeul Național, VII, 1983 Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation, pag.261-265
30 Muzeul Național, VII, 1983 Nicolae Titulescu în ultimii ani ai vieții / Nicolas Titulesco pendant les dernières années de sa vie, pag.267-280
31 Muzeul Național, VII, 1983 Concepția P.C.R. privind rolul breslelor muncitorești în apărarea intereselor oamenilor muncii, a independenței României /, pag.281-285
32 Muzeul Național, VII, 1983 Gîndirea militară românească despre necesitatea pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în perioada interbelică /, pag.287-293
33 Muzeul Național, VII, 1983 Mișcarea de rezistență antifascistă din România în contextul mișcărilor similare din sud-estul Europei / Le mouvement de resistance anti-fasciste de la Roumanie dans le contexte des mouvements similaires du S.E. de l'Europe, pag.295-300
34 Muzeul Național, VII, 1983 Atitudinea umanitară a românilor față de populația evreiască din țara noastră în anii 1940-1944 și semnificația sa / L'attitude humanitaire des Roumains envers la population juive de notre pays pendant les années 1940—1944 et sa signification, pag.301-307
35 Muzeul Național, VII, 1983 Istoria în lumina unei optici noi despre imperialism / L'histoire dans une optique nouvelle sur l'impérialisme, pag.309-319
36 Muzeul Național, VII, 1983 Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucție și educație a tineretului / La mise en valeur des sources héraldiques dans l'activité d'instruction et d'éducation de la jeunesse, pag.321-325
S-au listat 36 de articole corespunzătoare