Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 38 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism, pag.81- 94
2
În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine, pag.259 - 266
3
Aspecte ale vieții cultural-artistice în vremea domniei lui Mircea Ciobanul (1545-1555; 1558-1559) / Aspects de la vie culturelle-artistique durant le règne de Mircea le Pâtre (1545—1554; 1558—1559), pag.395-405
4
  • Muzeul Național, III, 1976  
Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească /, pag.387-393
5
  • Muzeul Național, III, 1976  
Alexandrina Magheru Haralamb, figură reprezentativă din epoca luptei pentru unitate și independență națională / Alexandrina Magheru Haralamb figure représentative de l'époque de la lutte pour l'unité et l'indépendence nationales, pag.395-402
6
Lupta domnilor Țării Românești - de la Mihail pînă la Vlad Țepeș - pentru apărarea unității cu Dobrogea (1418-1462) / La lutte des princes de la Valachie depuis Michel jusqu'à Vlad l'Empaleur (1418—1462) pour la défense de la Dobroudja, pag.81-91
7
Basarab al II-lea, domn al Țării Românești - prezență activă în lupta pentru independență / Basarab II, Ie prince regnant de la Valachie — présence active de la lutte pour l'indépendance, pag.93-98
8
Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș, pag.99-104
9
Banul Mihalcea, prim sfetnic al lui Mihai Viteazul / Le Ban Mihalcea, premier conseiller de Michel le Brave, pag.105-112
10
Participarea lui Ștefan Răzvan la luptele din anul 1595 purtate de Mihai Viteazul contra turcilor / La participation de Ștefan Răzvan aux luttes de 1595, menées par Mihai Viteazul contre les Turcs, pag.113-117
11
Semnificația făurării statului feudal centralizat român Mihai Viteazul /Signification de la fondation de l'État Roumain féodal et centralisé sous Michel le Brave, pag.47-52
12
Sistemul defensiv al statului și lupta pentru independenței Țării Românești la sfărșitul sec. XIV și în prima jumătate a sec. XV /, pag.159-164
13
Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes, pag.171-175
14
Drăculeștii și centrul Câmpiei Române / Les Drăculești et le centre de la Plaine Roumaine, pag.177-181
15
Curtea domnească din Pitești a lui Neagoe Basarab / La cour princière de Neagoe Basarab à Pitești, pag.187-197
16
Un document inedit din colecțiile Muzeului Național de Istorie referitor la participarea românilor la războiul ruso-turc din anii 1806-1812 /, pag.205-210
17
Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu, pag.213-216
18
Personalități ale vieții artistice mesagere ale ideilor social-politice în lupta pentru crearea statului român modern / Personnalités de la vie artistique, messagères des idées socio-politiques dans la lutte pour la création de l'État roumain moderne, pag.237-242
19
Relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii din Transilvania / Les relations de Minai Viteazul avec les Saxons de Transylvanie, pag.91-96
20
Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle, pag.149-154
21
Tradiție și continuitate exprimată în sigilii personale din sec. XVII-lea (însemne și semnificații) / Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVIIe siècle (emblèmes et significations), pag.171-188
22
Ornamentica picturii pe lemn - element de unitate în arta țărilor române din sec. XVII-lea / L'ornementation de la peinture sur bois — élément d'unité dans l'art des pays roumains du XVIIe siècle, pag.175-188
23
Afirmarea unor idei progresiste în Principatele Române la începutul sec. al XIX-lea / L'afirmation de certaines idées progressistes dans les Principautés Roumaines au début de XIXe siècle ., pag.207-211
24
Contribuții privind participarea elementelor proletare la revoluția de la 1848 din Țara Românească / Contributions concernant la participation des éléments prolétaires à la révolution de 1848 de Valachie ., pag.227-230
25
Aspecte privind participarea lucrătorilor și tîrgoveților la înfăptuirea Unirii Principatelor Române / Aspects concernant la participation des ouvriers et des citadins à la réalisation de l'Union des Principautés Roumaines, pag.241-246
26
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Prima coroană princiară medievală din aur descoperită pe teritoriul României (sec. al XIII-lea) / La plus ancienne couronne princière médiévale en or découverte sur le territoire de la Roumanie (le XIIIe s.), pag.127-133
27
  • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la iconografia unor participanți la revoluția de la 1848 / Contributions à l'iconographie de quelques participants à la révolution de 1848, pag.211-216
28
A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest?, pag.7-11
29
Unele aspecte ale crizei financiare din Țara Românească. 1834-1836 / Quelques aspects de la crise financière de la Valachie. 1834 - 1836., pag.23-26
30
Lupta Goleștilor pentru apărarea diplomatică a revoluției române de la 1848-1849 /La lutte des Golești pour la souvegarde diplomatiques de la révolution roumaine de 1848-1849., pag.33-42
31
Contribuția lui Ion Cîmpineanu la lupta pentru unitate și independență / La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance., pag.49-53
32
  • Muzeul Național, XII, 2000  
Biserica mănăstirii Coșuna (Bucovăț) și locul ei în evoluția arhitecturii religioase din Țara Românească / L'église du monastère Coșuna (Bucovăț), pag.33-45
33
  • Muzeul Național, XIV, 2002  
Secretarul domnesc Panaiotaki Kodrika și sigiliul său / Le secrétaire princier Panaiotaki Kodrika et son sceau, pag.98-127
34
Mihnea al II-lea Turcitul, domn creștin sau dregător otoman? Mihnea II le Turc, prince chrétien ou dignitaire ottoman?, pag.44-53
35
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Despre folosirea decorațiunilor în stemele boierilor din Moldova și Țara Românească în perioada domniilor regulamentare / Sur l’usage des décorations dans les armoiries des boyards de Moldavie et de Valachie (pendant les règnes réglementaires), pag.89-103
36
  • Muzeul Național, XVII, 2005  
Les viles de la Valachie jusque a la fin du XVIeme siecle - Rădvan Laurențiu, pag.479-432
37
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Aspecte ale relațiilor în familiile unor boieri și negustori din Orașul de Floci în secolele XVII - XVIII / Des aspects concernant les relations dans les familles de quelques boyards et négociants de Orașul de Floci aux XVIIème - XVIIIème siècles, pag.55-67
38
  • Muzeul Național, XIX, 2007  
Spătarul Dimitrie Ramadan și familia sa: Contribuții privind un boier cărturar trecut cu vederea / Le spathaire Dimitrios Ramadanis et sa famille. contributions concernant un boyard lettré ignoré, pag.69-77
S-au listat 38 de articole corespunzătoare