Fișă de volum.

Image Alt

Muzeul Național, III, 1976

ISSN:1015-0323
Anul:1976
Referință:III, anul 1976
Descarcă fișierul:


Urmează 71 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1 Muzeul Național, III, 1976 Obiective actuale ale activității muzeale / Objectifs actuels de l'activité du Musée. Allocution d'ouverture, pag.3-6
2 Muzeul Național, III, 1976 Muzeul de istorie în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidul Comunist Român / Le Musée d'Histoire à la lumière des documents du XIé Congrès du Parti Communiste Roumain, pag.7-12
3 Muzeul Național, III, 1976 "Retragerea la pădure", nu "retragerea la munte" / „La retraite dans les forêts" et non pas "Ia retraite dans les montagnes", pag.13-17
4 Muzeul Național, III, 1976 Date noi arheologice de pe teritoriul Moldovei privitoare la formarea poporului român /Nouvelles données archéologiques sur le territoire de la Moldavie, concernant la formation du peuple roumain, pag.17-22
5 Muzeul Național, III, 1976 Concepțiile militare ale lui N. Bălcescu, corolar al acțiunii sale pentru unitatea și independența națiunii române / Les conceptions militaires de N. Bălcescu, corollaire de son action pour l'unité et l'indépendance de la nation roumaine, pag.23-30
6 Muzeul Național, III, 1976 Patrimoniul cultural-național, factor al conștiinței istorice / Le patrimoine culturel-national, facteur de la conscience historique, pag.31-34
7 Muzeul Național, III, 1976 Orientări și perspective tematice în muzeele de istorie din Republica Socialistă România / Horisons et perspectives de recherche dans les musées d'histoire de la République Socialiste de Roumanie, pag.35-38
8 Muzeul Național, III, 1976 Considerații asupra problemei continuității / Considérations sur le problème de la continuité, pag.39-44
9 Muzeul Național, III, 1976 Considerații referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României / Considérations sur l'échange à l'époque néolithique, sur le territoire de la Roumanie, pag.47-52
10 Muzeul Național, III, 1976 Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei / Deux tombes ocromanes découvertes au sud de la Moldavie, pag.53-60
11 Muzeul Național, III, 1976 Carul solar de la Bujoru, jud. Teleorman / Le char antique de Bujoru, dépt. de Teleorman, pag.61-72
12 Muzeul Național, III, 1976 Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita, pag.73-95
13 Muzeul Național, III, 1976 Contribuții la studiul cupelor cu decor în relief getice de la Popești, jud. Ilfov / Contributions à la recherche des coupes gètes à décor en relief de Popești, dépt. d'Ilfov, pag.97-100
14 Muzeul Național, III, 1976 Investigații istorico-arheologice și geografico-hidrologice asupra căilor navigabile de acces în interiorul vechiului teritoriu geto-dac din Dobrogea /, pag.101-114
15 Muzeul Național, III, 1976 Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces, pag.115-124
16 Muzeul Național, III, 1976 Despre îmbrăcămintea populației din provincia Dacia / Sur les vêtements des habitants de la province de Dacie, pag.125-132
17 Muzeul Național, III, 1976 Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia, pag.133-142
18 Muzeul Național, III, 1976 Notă asupra tezaurului de monede imperiale romane descoperit la Bîrgăoani, jud. Neamț / Note sur le trésor de monnaies impériales romanes, découvert à Bîrgăoani, dépt. de Neamț, pag.143-152
19 Muzeul Național, III, 1976 Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pag.153-158
20 Muzeul Național, III, 1976 O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați ., pag.159-164
21 Muzeul Național, III, 1976 Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău, pag.165-180
22 Muzeul Național, III, 1976 Necropola prefeudală din sec. al IV-lea de la Sultana, com. Mănăstirea, jud. Ilfov / La nécropole préféodale du IV-e siècle de Sultana, la commune de Mînăstirea, dept. de Ilfov, pag.181-192
23 Muzeul Național, III, 1976 Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit, pag.193-204
24 Muzeul Național, III, 1976 Teze și ipoteze privind perioada prefeudală / Thèses et hypothèses concernant la période preféodale, pag.205-214
25 Muzeul Național, III, 1976 Considerații cu privire la obștea sătească locală de pe teritoriul României în sec. III-V / Considérations sur les communautés villageoises locales du teritoire roumain aux IIIe—Ve siècles, pag.215-220
26 Muzeul Național, III, 1976 Așezări prefeudale și feudale timpurii descoperite pe valea Mostiștei / Sites préféodales et du debut du feodalisme découverts sur la Vallée de Mostiștea, pag.221-234
27 Muzeul Național, III, 1976 Un tezaur de monede bizantine din sec. al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare / Un trésor de monnaies bizantinnes du XI-e siècle, découvert à Păcuiul Iui Soare, pag.235-239
28 Muzeul Național, III, 1976 Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel, pag.241-248
29 Muzeul Național, III, 1976 Știri despre români la Philippe Mouskees, cronicar francez din sec. al XIII-lea / Renseignements sur les Roumains dans l'oeuvre de Philippe Mouskées, chroniqueur français du XIII-e siècle, pag.249-256
30 Muzeul Național, III, 1976 Obiecte de podoabă descoperite în necropola medievală de la Cetățeni, jud. Argeș / Objets de parure découverts dans la nécropole féodale de Cetățeni, dépt. d'Argeș, pag.257-264
31 Muzeul Național, III, 1976 Unele aspecte privind districtele românești din Banat în cursul sec. XIV-XV/ Quelques aspects concernant les districts roumains de Banat du XIV—XVe siècles, pag.265 -268
32 Muzeul Național, III, 1976 Contribuții la genealogia Dragoșizilor /Contributions à la généalogie de Dragochides, pag.269-278
33 Muzeul Național, III, 1976 Un tip singular al arhitecturii feudale românești: biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad / Un type isolé de l'architecture féodale roumaine : l'église de la Dormition de Lipova, dept. d'Arad, pag.279-290
34 Muzeul Național, III, 1976 Unele aspecte ale circulației monetare în Moldova în sec. al XVI-lea oglindite în tezaurul de la Buhăieni / Quelques aspects de la circulation monétaire, en Moldavie, au XVI-e siècle, telle qu'elle se reflète dans le trésor de Buhăieni, pag.291-296
35 Muzeul Național, III, 1976 Contribuții etnonumismatice la studiul etnogenezei poporului român / Contributions ethnonumismatiques dans la recherche de l'ethnogénèse du peuple roumain, pag.297-313
36 Muzeul Național, III, 1976 Meșteșugurile ca formă de manifestare a continuității poporului român / Les métiers, témoignage de la continuité du peuple roumain, pag.315-319
37 Muzeul Național, III, 1976 Școala etnografică clujană, factor activ în cunoașterea ființei naționale românești, 1922-1947 / L'école ethnographique de Cluj, facteur activ dans le connaissance de nation roumain, 1922—1947, pag.321-328
38 Muzeul Național, III, 1976 Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud, pag.329-334
39 Muzeul Național, III, 1976 Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains, pag.335-338
40 Muzeul Național, III, 1976 Documente inedite din sec. al XVIII-lea intrate în colecțiile Muzeului de Istorie al R.S.România / Documents inédits du XVIIIe siècle, entrés dans les collections du Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie, pag.339-345
41 Muzeul Național, III, 1976 Problema formării poporului român oglindită în concepția școlii Ardelene / Le problème de la formation du peuple roumain, reflété dans la conception de ,,l'Ecole Transylvaine", pag.347-358
42 Muzeul Național, III, 1976 Metodele informaticii și sistematizarea cercetării picturii medievale românești (I) / Méthodes de l'informatique et la systématisation des recherches sur la peinture médiévale roumaine (I), pag.359-366
43 Muzeul Național, III, 1976 Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle, pag.367-376
44 Muzeul Național, III, 1976 Noi achiziții intrate în patrimoniul Muzeului Național legate de revoluția de la 1848 din țările române / Nouvelles acquisitions du patrimoine du Musée National, concernant la révolution de 1848 dans les Pays Roumains, pag.377-385
45 Muzeul Național, III, 1976 Propaganda revoluționară prin comisari, realizare importantă a Guvernului Provizoriu de la 1848 din Țara Românească /, pag.387-393
46 Muzeul Național, III, 1976 Alexandrina Magheru Haralamb, figură reprezentativă din epoca luptei pentru unitate și independență națională / Alexandrina Magheru Haralamb figure représentative de l'époque de la lutte pour l'unité et l'indépendence nationales, pag.395-402
47 Muzeul Național, III, 1976 Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza, pag.403-405
48 Muzeul Național, III, 1976 Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați, pag.407-414
49 Muzeul Național, III, 1976 Cu privire la legislația elaborată de Comisia Centrală de la Focșani și locul ei în consolidarea statului național român / Sur la législation élaborée par la Commission Centrale de Focșani et son rôle dans la consolidation de l'État national roumain, pag.415-420
50 Muzeul Național, III, 1976 Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza, pag.421-426
51 Muzeul Național, III, 1976 Participarea lui Ioan Axente Sever la mișcarea națională a românilor din Transilvania în perioada regimului liberal. 1860-1865 /, pag.427-432
52 Muzeul Național, III, 1976 Vitejia armatei române în războiul din 1877-1878 reflectată în creații ale pictorului Oscar Obedeanu / L'héroisme de l'armée roumaine dans la guerre de 1877—1878, reflété dans les créations inédites du peintre Oscar Obedeanu, pag.433-440
53 Muzeul Național, III, 1976 Câteva aspecte ale relațiilor dintre Aurel Vlaicu și Ministerul de Război în anii 1909-1910 și 1912-1913 / Quelques aspects des relations d'Aurel Vlaicu avec le Ministère de la Guerre, dans les années 1900—1910 et 1912—1913 ., pag.441-448
54 Muzeul Național, III, 1976 Unele aspecte ale activității consililor naționale române în Baia Mare și împrejurimi (noiembrie 1918 - februarie 1919) / Quelques aspects de l'activité des Conseils Nationaux Roumains en Baia Mare et les environs (novembre 1918—février 1919), pag.449-457
55 Muzeul Național, III, 1976 Concepții muzeografice de reflectare a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare a națiunii socialiste în expoziția jubiliară "30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă" /, pag.465-472
56 Muzeul Național, III, 1976 Politica internațională a P.C.R. reflectată în Muzeul de Istorie al R.S. România / La politique internationaliste du P.C.R., telle qu'elle se reflète dans l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R.S. de Roumanie, pag.473-478
57 Muzeul Național, III, 1976 Muzeul de istorie factor activ în formarea omului nou, constructor al societății socialiste / Le Musée d'histoire — facteur actif dans la formation de l'homme nouveau, bâtisseur de la société socialiste, pag.479-484
58 Muzeul Național, III, 1976 Filmul, un muzeu viu al istoriei / Le film, un musée vivant de l'histoire, pag.485-490
59 Muzeul Național, III, 1976 Folosirea mijloacelor muzeistice în predarea istoriei patriei în școala generală și în liceu / L'utilisation des possibilités offertes par le musée, pour l'enseignement de l'histoire de la Roumanie dans les écoles générales, pag.491-495
60 Muzeul Național, III, 1976 Observarea directă în cercetarea muzeografică cultural-educativă / L'observation directe dans les recherches de muséographie qui se proposent des buts culturels-éducatifs, pag.497- 500
61 Muzeul Național, III, 1976 Educația tineretului prin muzee și monumente / Le rôle de la connaissance des musées et des monuments dans la formation de Jeunesse, pag.501-598
62 Muzeul Național, III, 1976 Expoziția itinerantă - formă a activității cultural-educative la Muzeul Județean Dîmbovița / L'exposition itinérante — forme d'activité culturelle-éducative du Musée départemental de Dîmbovița, pag.509-512
63 Muzeul Național, III, 1976 Criterii de evidență a patrimoniului, realizări și perspective la Muzeul Național / Critères de mise à jour du patrimoine des musées, succès et perspectives du Musée National /, pag.517- 520
64 Muzeul Național, III, 1976 Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița, pag.521-524
65 Muzeul Național, III, 1976 Contribuții la restaurarea pieselor paleofaunistice / Contributions à la restauration des pièces paléofaunistiques, pag.525-528
66 Muzeul Național, III, 1976 Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) /, pag.529-537
67 Muzeul Național, III, 1976 Radiografia obiectelor muzeale din lemn în restaurarea și conservarea valorilor muzeale / La radiographie des objets en bois dans le restauration et la conservation des valeurs des musées, pag.539-552
68 Muzeul Național, III, 1976 Restaurarea unei carți tipărite în sec. al XVI-lea / La restauration d'un livre imprimé au XVI-e siècle, pag.553-558
69 Muzeul Național, III, 1976 Organizarea colecției de medalii și plachete în cadrul expoziției de bază a Muzeului de Istorie a R.S. România / La collection de médailles et de plaquettes de l'exposition permanente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, pag.559-561
70 Muzeul Național, III, 1976 Notă / Note, pag.563-564
71 Muzeul Național, III, 1976 Locul și rolul muzeografului în societatea socialistă / Thème : La place et le rôle du muséographe dans la société socialiste, pag.567-571
S-au listat 71 de articole corespunzătoare