Identificatorul de volum nu a fost găsit!


Urmează 22 de articole corespunzătoare
Nr.
crt.
Titlu Volum Titlu articol Autori
1
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Cîteva observații privitoare la metalurgia cuprului pe teritoriul României / Quelques observations concernant la métallurgie du cuivre sur le territoire de la Roumanie, pag.5-16
2
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Cîteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului tărziu din România (topoarele-ciocan de tip Vidra) /, pag.17-30
3
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 /, pag.199-204
4
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman, pag.31-61
5
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană descoperită în sudul roman al Moldovei / Aigle en bronze, un nouveau emblème militaire romain découvert au Sud romain de la Moldavie, pag.63-68
6
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie, pag.69-73
7
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la iconografia eroului cavaler în arta daco-romană / Contributions à l'iconographie de l'héros chevalier dans l'art daco-romain, pag.75-81
8
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie, pag.91-100
9
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s, pag.101-107
10
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Considerații asupra situației demografice din Dobrogea în sec. XIII-XIV / Some considerations upon the Démographie Situation of Dobroudja in the 13th—14th centuries, pag.109-120
11
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Monumente ale civilizației medievale românești din sec. al XIII-lea în centrul voievodal de la Cetățeni / Monuments de la civilisation médiévale roumaine au XIIIe s. dans le centre voïvodal de Cetățeni, pag.121-126
12
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s, pag.135-143
13
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Marco Danovici și ctitoria sa de la Sîmburești, jud. Olt / Marco Danovici et l'église fondée par lui à Sîmburești, dép. d'Olt, pag.145-161
14
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Cercetări privind situația socio-economică și demografică a zonei moldavo-dobrogene în sec. al XVII-lea / Recherches concernant la situation socio-économique et démographique de la zone Moldavie et de Dobroudja au XVIIe s., pag.163-176
15
 • Muzeul Național, VII, 1983  
"Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s, pag.177-183
16
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914), pag.185-191
17
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) /, pag.205-210
18
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Participări romînești la tîrguri și expoziții internaționale pînă la primul război mondial / Participations roumaines aux foires et expositions internationales jusqu'à la première guerre mondiale, pag.233-239
19
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie, pag.251-259
20
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Din contribuția "Uniunii Femeilor Române" la lupta poporului nostru pentru unitate statală și consolidarea acesteia / De la contribution de l'„Union des Femmes Roumaines" à la lutte de notre peuple pour l'unité d'Etat et sa consolidation, pag.261-265
21
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Gîndirea militară românească despre necesitatea pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în perioada interbelică /, pag.287-293
22
 • Muzeul Național, VII, 1983  
Mișcarea de rezistență antifascistă din România în contextul mișcărilor similare din sud-estul Europei / Le mouvement de resistance anti-fasciste de la Roumanie dans le contexte des mouvements similaires du S.E. de l'Europe, pag.295-300
S-au listat 22 de articole corespunzătoare